Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Organizacyjny GBP w Rościszewie

Czcionka:

                     Załącznik do Zarządzenia nr 7/2016

Kierownika GBP z dnia 15.11.2016 r.

 

 

Regulamin Organizacyjny
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, zwanej dalej „Biblioteką”.

§ 2

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie zawiera:

 1. Strukturę wewnętrzną Biblioteki,
 2. Zasady organizacji,
 3. Zakres działania i odpowiedzialności kierownika,
 4. Zakres czynności stanowisk pracy,
 5. Organizację kontroli wewnętrznej,
 6. Postanowienia końcowe,
 7. Organizację załatwiania skarg i wniosków.

§ 3

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działającej na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
 4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
 5. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie nadanego Uchwałą Nr 110/XX/16 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

§ 4

Na podstawie Statutu nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Gmina, poprzez swoje organy. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główka Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie działa w budynku Gminnego Domu Kultury przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 2.

§ 6

Biblioteka działa od poniedziałku do piątku następująco:

poniedziałek, środa, czwartek  7-15 // wtorek 7-17 // piątek 11-17 //

w czasie trwania ferii zimowych i letnich:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7-15 // piątek 7-12 //

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

§ 7

Strukturę wewnętrzną Biblioteki tworzą:

Placówki udostępniania zbiorów:

a) czytelnia

b) wypożyczalnia dla dorosłych

c) oddział dla dzieci

d) pracownia multimedialna

e) filia biblioteczna w Łukomiu

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY ORGANIZACJI, ZAKRES DZIAŁANIA
 I ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKA

§ 8

Biblioteką kieruje Kierownik. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracowni. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

§ 9

Kierownik ponosi pełną odpowiedzialność za działalność Biblioteki, w szczególności za:

1) opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz za sprawozdawczość w tym zakresie,

2) prawidłową organizację pracy,

3) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

4) należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,

5) stosowanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich,

6) przydzielenie spraw i czynności pracownikom Biblioteki /zakresy czynności/,

7) przestrzeganie zasad oszczędnego gospodarowania budżetem Biblioteki,

8) przestrzeganie zasad tajemnicy o informacjach niejawnych,

9) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników,

10) rozwój i upowszechnianie czytelnictwa na terenie Gminy Rościszewo,

11) zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych,

12) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami /przeciwpożarowymi, BHP, regulaminami i zarządzeniami oraz przepisami merytorycznymi dotyczącymi bibliotek/,

13) prowadzenie i przestrzeganie zasad związanych z zamówieniami publicznymi,

14) obsługa czytelni z dostępem do Internetu,

15) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

§ 10

Wszyscy pracownicy merytoryczni biblioteki, główny księgowy oraz obsługa zatrudniani są przez kierownika.

§ 11

W skład biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik.

2. Dwa stanowiska bibliotekarzy.

3. Główny księgowy.


ROZDZIAŁ IV

ZAKRES CZYNNOŚCI STANOWISK PRACY

§ 12

1. Wszyscy pracownicy biblioteki są odpowiedzialni przed kierownikiem za wykonywanie powierzonych im obowiązków służbowych, a w szczególności za:

a)      sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,

b) współdziałanie z placówkami oświaty, kultury oraz organizacjami
         i stowarzyszeniami.

 

2. Do zakresu działalności stanowisk bibliotekarzy należy:

a) dobór materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia podyktowanym potrzebami środowiska,

b) akcesja czasopism,

c) opracowywanie formalne, rzeczowe zbiorów bibliotecznych,

d) udostępnienie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

e) prowadzenie warsztatu bibliograficzno – bibliotecznego i obsługi informacyjnej czytelników,

f) rejestracja czytelników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych, zwłaszcza podczas opuszczania lokalu,

h) propagowanie zbiorów biblioteki oraz współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami w zakresie popularyzacji czytelnictwa i kultury,

i) prowadzenie na polecenie Kierownika dokumentacji,

j) sumienny stosunek do mienia biblioteki  oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność Biblioteki,

k) postępowanie zgodnie z zarządzeniami, instrukcjami, regulaminami nadanymi przez Kierownika,

l) zgłaszanie do Kierownika potrzeb w zakresie remontu, naprawy sprzętu i urządzeń,

m) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,

n) ogólna troska o dbałość i estetykę pomieszczeń,

o) zastępowanie Kierownika na mocy stosownych upoważnień,

p) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.

 

3. Do zakresu działalności głównego księgowego należy:

1) opracowanie planów finansowych placówki,

2) prowadzenie rachunkowości na podstawie obowiązujących przepisów w instytucjach kultury finansowanych przez samorząd,

3) przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,

4) opracowanie projektów planu finansowego,

5) sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno – finansowych,

6) przedkładanie kierownikowi Biblioteki okresowych analiz i informacji o realizacji planu finansowego,

7) wykonywanie innych zadań związanych ze stanowiskiem na polecenie kierownika.

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

§ 13

Kontrolę wewnętrzną w Bibliotece sprawują:

 

1) Kierownik w całym zakresie funkcjonowania Biblioteki, szczególnie

a) realizacji zadań wynikających z aktów prawnych,

b) rzetelności i terminowości wykonywania obowiązków,

c) trybu i sposobu załatwiania skarg i wniosków.

 

 2) Główny księgowy w zakresie:

a) dochodów, wydatków i kosztów,

b) obrotów kasowych i rozrachunków,

c) inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia.

 

3) Stanowisko bibliotekarzy:

a) organizacji udostępniania zbiorów,

b) stanu ilościowego i jakościowego księgozbioru.

§ 14

1. Kontrole wewnętrzne sprawowane są w postaci:

1) kontroli wstępnej – polegającej na zapobieganiu niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2) kontroli bieżącej – polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania,

3) kontroli następczej – polegającej na badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już wykonanych.

§ 15

Ustala się następujący tryb ewidencjonowania kontroli prowadzonych w Bibliotece przez organy kontroli zewnętrznej:

1. Ewidencją obejmuje się wszystkie kontrole zewnętrzne prowadzone w Bibliotece, protokoły kontroli wraz z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi oraz odpowiedzi na zalecenia i wnioski udzielone organom kontroli zewnętrznej.

2. Ewidencję o której mowa w ust. 1 prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 16

 Skargi i wnioski czytelników przyjmuje kierownik Biblioteki.

§ 17

1. Wszystkie skargi wnoszone do kierownika podlegają rejestracji, z wyjątkiem skarg
nie określających nazwiska i adresu nadawcy (tzw. anonimów).

2. Rejestr skarg prowadzi sekretariat kierownika.

3. Skargi, które nie wymagają prowadzenia postępowania wyjaśniającego winny być załatwione niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni,

4. Najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia skargi, skarżącemu się przekazywana jest odpowiedź, a fakt ten odnotowywany jest w rejestrze skarg.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Zmiany niniejszego regulaminu są zatwierdzane w trybie ich nadania.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Godziny otwarcia Biblioteki w Rościszewie

Poniedziałek 7.00 - 15.00

Wtorek 9.00 - 17.00

Środa 7.00 - 15.00

Czwartek 9.00 - 17.00

Piątek 9.00 - 17.00

Godziny otwarcia Biblioteki w Łukomiu

Poniedziałek 7.00 - 15.00

Wtorek 7.00 - 15.00

Środa 7.00 - 15.00

Czwartek 7.00 - 13.00

Piątek 7.00 - 15.00