Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut GBP w Rościszewie

Czcionka:

Załącznik do Uchwały Nr 110 /  XX  /2016
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROŚCISZEWIE

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

§ 2

1. Biblioteka jest Samorządową Instytucją Kultury, której organizatorem jest Gmina Rościszewo.

2. Siedzibą Biblioteki jest Rościszewo, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2,
a obszarem jej działania Gmina Rościszewo.

§ 3

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Gmina  poprzez swoje organy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 6

Do zakresu działań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu potrzeb czytelnictwa.

2. Obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

4. Popularyzacja książek, informacji i wiedzy czytelnictwa.

5. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

7. Prowadzenie i udostępnianie czytelni internetowej.

§ 7

Biblioteka może podejmować różne inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie jej działania.

 

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 8

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika Biblioteki  powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 9

 Pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 10

1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

2. W skład Biblioteki wchodzi: Gminna Biblioteka Publiczna, Oddział dla dzieci działający w tym samym lokalu oraz Filia Biblioteczna w Łukomiu.

§ 11

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin korzystania z usług bibliotecznych nadany przez Kierownika.

§ 12

Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla Instytucji Kultury.

V. Postanowienia końcowe

§ 14
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Godziny otwarcia Biblioteki w Rościszewie

Poniedziałek 7.00 - 15.00

Wtorek 9.00 - 17.00

Środa 7.00 - 15.00

Czwartek 9.00 - 17.00

Piątek 9.00 - 17.00

Godziny otwarcia Biblioteki w Łukomiu

Poniedziałek 7.00 - 15.00

Wtorek 7.00 - 15.00

Środa 7.00 - 15.00

Czwartek 7.00 - 13.00

Piątek 7.00 - 15.00